Projekty UE

Witraż Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r.
Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.
Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;
– wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
– wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;
– wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
– rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości;

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy.

 

Witraż Sp. z o.o. Sp. k.obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:
- wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
- wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
- wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
- rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
- inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
- 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
- 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
- seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
- 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
- usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5. Australia i Oceania: Australia;
6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.
Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.
Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

Witraż Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łyski 79C, 16-070 Choroszcz uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0299/18 pn. Wzrost konkurencyjności firmy Witraż przez wdrożenie innowacyjnych produktów na rynkach zagranicznych objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0299/18 -00 z dnia 12.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

 

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz wzrost poziomu innowacyjności spółki Witraż na rynkach europejskich.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty oraz ulepszenie procesu produkcji,
- podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia wyników prac B+R i doposażenie w nowoczesne technologie do produkcji,  
- zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania do sterowania procesem produkcyjnym,
- wzrost przychodów, 
- zwiększenia pozytywnego wpływu procesu produkcyjnego na środowisko naturalne poprzez wdrożenie ekoinnowacji

Wartość projektu: 12 683 329,71 zł

Dofinansowanie:  4 124 660,06 zł
 

 

WITRAŻ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Łyski 79 C, 16-070 Choroszcz. Uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0048/18 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy WITRAŻ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0048/18-00 z dnia 17.05.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym;
- dostosowanie bazy produktowej do najnowszych trendów w branży;
- dywersyfikację produktów;
- poszerzenie oferty produktowej;
- wzrostu przychodów przedsiębiorstwa;
- skuteczne pozyskiwanie nowego grona odbiorców;

Wartość projektu: 60 270,00 zł

Dofinansowanie: 41 650,00 zł

 


Witraż Sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach 79C, 16-070 Choroszcz. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.03.00-20-0058/16 pn. „Innowacyjna technologia produkcji okien Powertherm” objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0058/16-00 z dnia 30.03.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku oraz wzrost poziomu innowacyjności spółki „Witraż”.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek oferty innowacyjnego okna Powertherm,
- wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym eksportowej,
- podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 14 556 721,68 zł

Dofinansowanie 4 721 243,97 zł

 

Nasza strona używa ciasteczek (cookies) w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Polityka plików cookies