Projekty UE

Witraż Sp. z o.o. Sp. k.obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:
- wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
- wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
- wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
- rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
- inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
- 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
- 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
- seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
- 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
- usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
5. Australia i Oceania: Australia;
6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.
Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.
Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

Witraż Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Łyski 79C, 16-070 Choroszcz uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0299/18 pn. Wzrost konkurencyjności firmy Witraż przez wdrożenie innowacyjnych produktów na rynkach zagranicznych objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0299/18 -00 z dnia 12.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

 

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz wzrost poziomu innowacyjności spółki Witraż na rynkach europejskich.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty oraz ulepszenie procesu produkcji,
- podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia wyników prac B+R i doposażenie w nowoczesne technologie do produkcji,  
- zwiększenie innowacyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i oprogramowania do sterowania procesem produkcyjnym,
- wzrost przychodów, 
- zwiększenia pozytywnego wpływu procesu produkcyjnego na środowisko naturalne poprzez wdrożenie ekoinnowacji

Wartość projektu: 12 683 329,71 zł

Dofinansowanie:  4 124 660,06 zł
 

 

WITRAŻ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Łyski 79 C, 16-070 Choroszcz. Uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0048/18 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy WITRAŻ Sp. z o.o. Sp. Komandytowa” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0048/18-00 z dnia 17.05.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 

Celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym;
- dostosowanie bazy produktowej do najnowszych trendów w branży;
- dywersyfikację produktów;
- poszerzenie oferty produktowej;
- wzrostu przychodów przedsiębiorstwa;
- skuteczne pozyskiwanie nowego grona odbiorców;

Wartość projektu: 60 270,00 zł

Dofinansowanie: 41 650,00 zł

 


Witraż Sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach 79C, 16-070 Choroszcz. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.03.00-20-0058/16 pn. „Innowacyjna technologia produkcji okien Powertherm” objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0058/16-00 z dnia 30.03.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku oraz wzrost poziomu innowacyjności spółki „Witraż”.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek oferty innowacyjnego okna Powertherm,
- wzrost przychodów ze sprzedaży, w tym eksportowej,
- podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 14 556 721,68 zł

Dofinansowanie 4 721 243,97 zł

 

Nasza strona używa ciasteczek (cookies) w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Polityka plików cookies