Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
 
         

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13

Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Witraż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą
16-070 Choroszcz, Łyski 79c zwana dalej Spółką;
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Witraż spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą 16-070 Choroszcz, Łyski 79c z dopiskiem ADO-RODO lub e-mail:
rodo@witraz.eu;
3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane przed lub w trakcie zawierania umowy wykorzystujemy w następujących celach:
a) Realizacji interesów Spółki polegających na oferowaniu klientom produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. f RODO)
b) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym również rozpoznania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa
podatkowego, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. c),
d) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności
innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności
innemu podmiotowi, czyli w naszym uzasadnionym interesie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia
zakładanych celów, czyli:
a) Przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie się roszczeń
wynikających z umowy;
b) Przez okres określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i
dokumenty księgowe.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym podmiotom:
a) Działającym na nasze zlecenie agencjom reklamowym lub innym podmiotom podejmującym na nasze zlecenie
działania marketingowe lub promocyjne;
b) Podmiotom dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne;
c) Podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;
d) Bankom i innym instytucjom płatniczym oraz towarzystwom ubezpieczeniowym;
e) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną i przewozową;
f) Podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne do wykonania umów;
g) Podmiotom podwykonawczym, których działanie jest niezbędne likwidacji roszczeń reklamacyjnych.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli obszar
Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii);
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
b) wnioskowania o usunięcia (jeżeli są przetwarzane bezpodstawnie), o ograniczenia przetwarzania, o przeniesienie
danych,
c) wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10. Niezależnie od powyższych uprawnień posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Information clause - RODO

According to art. 13 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and
repealing Directive 95/46 / EC (RODO), we inform that:
1. The administrator of your personal data is Witraż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. with headquaters
16-070 Choroszcz, Łyski 79c, hereinafter referred to as the Company;
2. The Administrator may be contacted in writing via the following post: Witraż spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.K. with headquarters 16-070 Choroszcz, Łyski 79c with the note ADO-RODO or e-mail:
rodo@witraz.eu;
3. Your personal data obtained before or during the conclusion of the contract is used for the following purposes:
a) Implementation of the Company's interests consisting in offering products and services to clients (legal basis of
Article 6 (1) letter f)
b) conclusion and execution of the contract that connects us, including the identification of possible complaints (legal
basis: Article 6 paragraph 1 letter b) of the RODO);
c) the performance of legal obligations imposed on us under the accounting and tax laws, e.g. issuing and storing
invoices and accounting documents (legal basis: Article 6 (1) c),
d) determining, defending and seeking possible claims, which may include the sale of our claims to another entity, i.e.
in our legitimate interest (legal basis: Article 6 (1) letter f of the RODO);
e) establishing, defending and seeking possible claims, which may include selling our claims to another entity, i.e. in
our legitimate interest (legal basis: Article 6 paragraph 1 point f) of the RODO);
4. We will process your personal data for no longer than it is necessary to achieve the assumed goals, i.e .:
a) For the time necessary to conclude and perform the contract and the period after which the claims under the
contract will be time-barred;
b) For a period defined in legal regulations, e.g. the period in which regulations require us to store invoices and
accounting documents.
5. The personal data provided by you will be made available to the following entities:
a) Advertising agencies or other entities acting on our behalf undertaking marketing or promotional activities on our
behalf;
b) To entities providing and supporting our teleinformation systems;
c) Entities providing advisory, audit and legal assistance services to us;
d) Banks and other payment institutions and insurance companies;
e) Entities operating postal, courier, forwarding and transport;
f) Subcontractors who are required to perform contracts;
g) Subcontractors, whose operation is necessary to liquidate claims claims.
6. Personal data provided by you will not be transferred outside the European Economic Area (that is, the territory of
the European Union and Norway, Liechtenstein and Iceland);
7. Your data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling.
8. Your personal data will be kept until withdrawal of consent;
9. You have the right to:
a) access to the content of your data and the right to rectify it
b) request for deletion (if processed unreasonably), for processing restrictions, for data transfer,
c) opposition, the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of the processing which was
carried out on the basis of consent before its withdrawal;
10. Regardless of the above rights, you have the right to lodge a complaint to the supervisory body when you feel that
the processing of personal data concerning you violates the provisions of the general regulation on the protection of
personal data of 27 April 2016;
11. Providing your personal data by yourself is voluntary, but necessary for the conclusion and performance of the
contract.